บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก พฤษภาคม, 2020

การเผาไหม้เศษวัสดุอินทรีย์

รูปภาพ
การเผาไหม้เศษวัสดุอินทรี ย์ ในระหว่างการเผาไหม้เศษวัสดุอินทรีย์ (organic litter) ในพื้นที่ป่า เปลวไฟและความเข้มของเปลวไฟ (fire intensity) หรือพลังงาน (อุณหภูมิ) ที่ปลดปล่อยจากการเผาไหม้อินทรียวัตถุ จะลอยขึ้นด้านบน ซึ่งจะทำให้ไฟติดลุกลามไปอย่างรวดเร็ว โดยความเข้มของเปลวไฟจะก่อให้เกิดความร้อนใน 3 ลักษณะที่มีผลต่อความรุนแรงไฟป่าและการเปลี่ยงแปลงสมบัติของดิน (buring sevirity) คือ  🔸  ความร้อนแบบพา (convective heat) 🔸  ความร้อนเหนี่ยวนำ (conductive heat) 🔸  รังสีความร้อน (radia nt heat) ความร้อนแบบพา นั้นคือ การถ่ายเทความร้อนที่มีทั้งไอน้ำ อนุภาคขนาดเล็ก และแก๊ส ผ่านอากาศที่มีอุณหภูมิต่างกันลอยขึ้นสู่บรรยากาศ ซึ่งการพาความร้อนแบบนี้เป็นส่วนหนึ่งทำให้อนุภาคหรือฝุ่นเถ้าขนาดเล็กลอยขึ้นไปในบรรยากาศ ความร้อนแบบพานี้จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพดินหากลอยอยู่ใกล้ผิวดิน ส่วนความร้อนแบบเหนี่ยวนำนั้น เป็นการถ่ายเทความร้อนหรือพลังงานผ่านวัสดุของแข็งหรือดิน ซึ่งความสามารถในการนำความร้อนของดินแต่ละชนิดจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของดิน เช่น 🔹  หินและแร่ 🔹  อากาศ 🔹  ความชื้นดิ